• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

W celu ustalenia kosztów danej czynności notarialnej proszę o kontakt.

Podane w Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, możliwe jest więc indywidualne ustalenie z notariuszem taksy notarialnej za daną czynność, po zapoznaniu się przez notariusza ze stanem faktycznym oraz dokumentami.


TAKSA NOTARIALNA


 • Wynagrodzenie notariusza zależy od rodzaju czynności notarialnej i zostało szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., przy czym do tych opłat należy doliczyć podatek VAT.
 • Powołane rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią (§17 Rozporządzenia). Co do zasady wynagrodzenie notariusza jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej.
 • Najłatwiejszym sposobem obliczenia wysokości taksy, jest kontakt z naszą Kancelarią  – na bieżąco wyliczymy przewidywane koszty transakcji – z uwzględnieniem taksy notarialnej, należnych podatków, wypisów, jak również opłat sądowych..
 • Koszty aktu notarialnego ponosi zwykle kupujący /obdarowany.

WYPISY I ODPISY


 • Oryginały aktów notarialnych podpisywane przez Strony i przez notariusza podczas czynności notarialnej zawsze pozostają w kancelarii notarialnej. Na notariuszu spoczywa obowiązek ich przechowywania przez okres 10 lat. W tym czasie osoby uprawnione (najczęściej Strony czynności lub inne osoby wskazane w akcie notarialnym) mogą w dowolnym momencie zamówić dowolną ilość wypisów z danego aktu. Za przygotowanie wypisu notariusz pobiera opłatę wg obowiązującej stawki. Po upływie 10 lat oryginały aktów notarialnych przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia kancelarii i po upływie tego okresu tam należy się udać w celu uzyskania wypisu.
 • Po podpisaniu aktu notarialnego Strony umowy otrzymują z niego wypis/wypisy (ich ilość jest uzależniona od woli stron). Mają one moc prawną oryginału. Wypisy podpisywane są przez notariusza i opatrywane pieczęcią, a wypisy mające więcej niż jeden arkusz są ponumerowane, połączone, parafowane i spojone pieczęcią.
 • Poza wypisami dla stron umowy notariusz sporządza i przekazuje wypisy oraz odpisy do stosownych urzędów, w tym do:
  - Sądów Powszechnych,
  - Urzędu Skarbowego,
  - organów ewidencji gruntów i budynków,
  - spółdzielni mieszkaniowych,
  -innych urzędów właściwych dla danej sprawy (gmin, urzędu miasta, starostwa itp., w zależności od rodzaju czynności).

Podstawowe stawki taksy notarialnej, w zależności od wartości danej czynności:
1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.
Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę wyżej przewidzianej stawki (np. przy umowach sprzedaży lokali stanowiących odrębną nieruchomość, przy umowach zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy sprzedaży działek budowlanych).

Poniżej wybrane stawki maksymalne za określone rodzaje czynności:
1) akty notarialne
–  umowa majątkowa małżeńską – 400 zł,
–  testament – 50 zł,
–  testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
–  testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
–  oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
– sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
–  sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
– sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
– czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem protokołu dziedziczenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem) – 400 zł,
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
– sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł.
Nadto notariusz pobiera także taksę notarialną za wypisy sporządzonych aktów notarialnych wydawanych stronom czynności i innym przewidzianym prawem instytucjom. Taksa notarialna za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6 zł za każdą stronę wypisu.
2) poświadczenia
–  poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
–  poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
–  poświadczenie pozostawania przy życiu:
w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
w innym celu – 30 zł;
–  poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.
Za dokonanie czynności poza kancelarią notariusz pobiera dodatkową opłatę – w porze dziennej (między godziną 8-20) – 50 zł, a w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy – 100 zł, za każda rozpoczętą godzinę.
Opłaty sądowe
Kwoty należnych opłat sądowych a wpisy w księgach wieczystych określa ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych.
Kwoty należnych opłat za najczęściej dokonywane wpisy:
– wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy wpis hipoteki) – 200 zł, a jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie – pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
– wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – opłata w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
– wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
–  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
– wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
– założenie księgi wieczystej 60 zł,
–  odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł,
– sprostowanie działu I-O – 60 zł.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.