• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

1. Kontakt z kancelarią;
2. Ustalenie szczegółów;
3. Przekazanie dokumentów;
4. Przygotowanie aktu notarialnego;
5. Podpisanie aktu notarialnego.

Formularz danych osobowych do aktu notarialnego.     

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności notarialnych w przypadkach wymaganych prawem lub gdy taka jest wola stron.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
● sporządza akty notarialne (np. umowa sprzedaży nieruchomości),
● sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu),
● sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku),
● spisuje protokoły (np. protokół spółki),
● sporządza protesty weksli i czeków,
● przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych,
● doręcza oświadczenia,
● sporządza projekty aktów i oświadczeń,
● sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie.
Dokumenty potrzebne do dokonania przykładowych czynności notarialnych dostępne są w sekcji Dokumenty.

Czynność notarialna może być dokonana poza kancelarią notarialną, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie spółki akcyjnej) lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę).
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.