• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty i inne informacje:

 • dowody osobiste osób zawiązujących spółkę,
 • nazwa i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności spółki wg PKD,
 • wysokości kapitału zakładowego oraz sposób jego objęcia / wysokość wkładów wnoszonych przez wspólników,
 • jeżeli wkłady pokrywane są aportem, jego szczegółowe określenie,
 • dowody osobiste osób zawiązujących spółkę, jeżeli wspólnikiem ma być osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe firmy,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

PONADTO W PRZYPADKUspółek z o.o. w szczególności:

 • liczba udziałów i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • sposób pokrycia udziału (gotówka / aport),
 • określenie liczby członków zarządu oraz sposobu reprezentacji spółki.

spółek akcyjnych w szczególności:

 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalna lub maksymalna liczba członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,
 • postanowienia dotyczące liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
 • postanowienia dotyczące wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje, postanowienia dotyczące warunków i sposobu umorzenia akcji,
 • postanowienia dotyczące ograniczeń zbywalności akcji,
 • postanowienia dotyczące uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
 • postanowienia dotyczące co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

spółek komandytowych w szczególności:

 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

spółek komandytowo-akcyjnych w szczególności:

 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
 • sposób organizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

spółek partnerskich w szczególności:

 • wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera,
 • które będzie ujawnione w firmie spółki określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 KSH,
 • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

spółek jawnych w szczególności:

 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

UWAGI: powyższe dane muszą obligatoryjnie znaleźć się w zapisach umowy / statucie umów spółek. W pozostałych kwestiach ustawodawca przewidział, że zarówno umowy spółek, jak i statuty (w zależności od rodzaju zawiązywanej spółki) mogą zawierać dodatkowe postanowienia, chyba, że z ustawy wynika, że przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienia umowy / statutu są sprzeczne z naturą spółek.

on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer KRS spółki / spółek, których dotyczy czynność,
 • dotychczasowy tekst jednolity umowy spółki (spółek)/ statutu spółki (spółek),
 • aktualna lista wspólników spółki z wyszczególnieniem liczby przysługujących udziałów (sp. z o.o) lub lista akcjonariuszy spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu (S.A.) z wyszczególnieniem liczby przysługujących akcji.

PONADTO W CZYNNOŚCIACHPodział spółki:

 • wskazanie trybu podziału: przez przejęcie, przez zawiązanie nowych spółek, przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
 • przez wydzielenie z innej spółki,
 • plan podziału z projektem uchwał spółek biorących udział w podziale.

UWAGI: podziałowi nie podlega spółka osobowa. Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, jak również nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.??ączenie spółek:

 • wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę (istniejącej bądź zawiązywanej),
 • plan połączenia z projektem uchwał zgromadzeń łączących się spółek.

Przekształcenie:

 • plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami (projekty uchwał, projekt umowy / statutu spółki powstającej) i opinia biegłego rewidenta,
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
 • wycena składników majątku przekształcanej spółki (aktywa i pasywa) - dot. spółek jednoosobowych,
 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy / statutu spółki przekształcanej,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,
 • wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej,
 • określenie wartości udziałów / akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

UWAGI:Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną lub inną spółkę handlową. Nie jest możliwe przekształcanie spółek w likwidacji, spółek które rozpoczęły podział majątku, ani spółek w upadłości.Likwidacja spółki:

 • wskazanie danych likwidatora,
 • określenie daty otwarcia likwidacji.

UWAGI:Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.Zmiana umowy spółki:

 • zakres proponowanych zmian – treść uchwał / projekt zmian.

Wystąpienie / przystąpienie wspólnika do spółki osobowej:

 • dane wspólników (wszystkich wspólników, w tym przystępujących), a jeżeli wspólnikiem ma być osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe firmy,
 • wskazanie wspólnika, który ma przystąpić / wystąpić do / ze spółki,
 • w przypadku przystąpienia wspólnika:
 • określenie wkładu wnoszonego przez wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładu (gotówka / aport – opis aportu),
 • określenie sposobu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki,
 • w przypadku spółki komandytowej,
 • określenie, czy wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki), czy komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli).

Podwyższenie / obniżenie wkładów / kapitału zakładowego:

 • wskazanie o jaka kwotę zostaje podwyższony dotychczasowy kapitał i w jaki sposób następuje jego objęcie,
 • wskazanie podmiotu, który wnosi kapitał do spółki – nowy wspólnik / dotychczasowy wspólnik,
 • jeżeli kapitał wnoszony jest aportem – opis aportu, oraz przy:

Spółce akcyjnej:

 • określenie trybu zmiany kapitału zakładowego (emisji nowych akcji / podwyższenie wartości dotychczasowych akcji),
 • określenie rodzaju akcji (imienne / na okaziciela),
 • cena emisyjna akcji, chyba, że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej,
 • sposób objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja otwarta),
 • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji,
 • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, opis aportu (wkładów niepieniężnych) i ich wycena oraz oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady,
 • łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne,
 • wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji), jeżeli akcjonariusze nie zostali pozbawieni w całości prawa poboru.

Spółce z o.o.:

 • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów),
 • określenie czy nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym,
 • określenie podmiotu, który ma objąć nowo ustanowione udziały (dotychczasowy wspólnik / nowy wspólnik).

Obniżenie kapitału zakładowego:

 • oznaczenie sposobu obniżenia (zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji),
 • określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony,
 • określenie celu obniżenia.
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • dane osób zawierających umowę, a jeżeli strona umowy jest osoba prawna – dane rejestrowe,
 • określenie sposobu zbycia (umowa darowizny, umowa sprzedaży, inne).

UWAGI:Do umowy zbycia udziałów wystarczające jest zachowanie formy z podpisem notarialnie poświadczonym. Umowa sprzedaży udziału w spółce z o.o. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, według stawki 1% liczonej od ceny sprzedaży, podatek powinien być odprowadzony w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Do zapłaty podatku obowiązany jest kupujący. Mając to na uwadze, winien on ujawnić transakcję we właściwym urzędzie skarbowym, składając odpowiednią deklarację.

on sobota kwiecień 29 by Super User