• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty i dane:

  • dowód osobisty osoby ustanawiającej hipotekę,
  • numer księgi wieczystej,
  • dokument, z którego wynika konieczność ustanowienia hipoteki,
  • dane wierzyciela (podmiotu na rzecz którego ustanawiana jest hipoteka): imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, a jeżeli hipoteka ustanawiana jest na rzecz osoby prawnej lub innego podmiotu – dane rejestrowe,
  • określenie wysokości hipoteki,
  • określenie, czy hipoteka ma obciążać całą nieruchomość, czy udział (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie właściciela / współwłaścicieli, których udziały mają zostać obciążone), jeżeli przedmiotem ustanowienia hipoteki są nieruchomości lub spółdzielcze prawo własnościowe – wymagane są dokumenty, jak w przypadku sprzedaży NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / LOKALU / SPÓ??DZIELCZEGO W??ASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU – w zależności od rodzaju prawa (patrz pkt. 1 “Umow y dot ycz ące nieruc homości i lokali współdzielcz ych“),
  • podstawa nabycia nieruchomości,
  • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).
on sobota kwiecień 29 by Super User